دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور نیمسال دوم ۸۸-۸۹


ریاضیات و مقدمات آمار 1 - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

ریاضیات پایه و مقدمات آمار2-ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2
مبانی کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری
آمار و احتمالات
زبان تخصصی اقصاد و مدیریت
اصول حسابداری 1
اصول حسابداری 2
اصول حسابداری 3
زبان تخصصی 1
حسابداری صنعتی 1
حسابداری میانه 1
حسابداری میانه 2
زبان تخصصی 2
حسابداری پیشرفته 1
حسابداری صنعتی 2
حسابرسی 1 - حسابرسی
حسابداری مالیاتی
حسابداری پیشرفته 2
مدیریت مالی 1
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی - مبانی تنظیم بودجه
حسابداری و حسابرسی دولتی
حسابرسی 2
حسابداری صنعتی 3
مدیریت مالی 2
مباحث جاری در حسابداری
حسابداری صنعتی 1
اصول تنظیم و کنترل بودجه -مبانی تنظیم بودجه
اصول حسابداری 2
تحقیق در عملیات
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری
مدیریت مالی 2
اصول حسابداری 3
حسابرسی 1 - حسابرسی
روانشناسی عمومی
حقوق تجارت - حقوق بازرگانی
مدیریت تولید
زبان تخصصی 1
زبان تخصصی 2
حسابداری میانه 2
روان شناسی عمومی - مبانی روان شناسی مفاهیم اساسی
مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها - مالیه عمومی اقتصاد بخش عمومی
روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق
پژوهش عملیاتی 1
پژوهش عملیاتی 2
مدیریت تولید
مدیریت رفتار سازمانی
انقلاب اسلامی
اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد 1
اقتصاد کلان - اصول علم اقتصاد 2
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری
توسعه اقتصاد و برنامه ریزی
مبانی و اصول سازمان و مدیریت
مالیه عمومی
روش تحقیق در مدیریت
اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد 1